Uzman Kadromuz

Avukat Adı Soyadı: Av. Çiğdem ATAÇ

Avukat Adı Soyadı: Av. Sabire Demirbaş

Avukat Adı Soyadı: Av. Hilal Saliha YILMAZ

VEKÂLETNAME

VEKÂLETNAME

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. mahkemelerinin,meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temziye, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde  pey sürmeye, AHZU KABZ’a benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni tam yetki ile temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, her türlü tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarında feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale’i Şuyu Satış Memurluklarında satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Mahkemelerden Veraset İlamı ve Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep etmeye, teslim almaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, avukatlara vekalet vermeye, bankalardan sorumlu oldukları çek bedellerini tahsil etmeye, gerekli kurum ve kişilere noterden ihbar ve ihtar çekmeye her türlü dava için mezun ve yetkili olmak üzere birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul barosu avukatlarından T.C 20356812928 kimlik numaralı Av.ÇİĞDEM ATAÇ ve Kırklareli barosu avukatlarından T.C 25507646858 kimlik numaralı Av. HİLAL SALİHA YILMAZ  ve İzmir barosu avukatlarından T.C 21887342038  Av. GÖZDE BELEN ve  Zonguldak barosu avukatlarından T.C 72937031440 kimlik numaralı Av. SABİRE DEMİRBAŞ VATANSEVER ayrı ayrı tarafımdan vekil tayin edildi.

Av. ÇİĞDEM ATAÇ

Merkez Mah.Çiğdem Cad.No:37/7 Avcılar/İSTANBUL

Av. GÖZDE BELEN

Kıbrıs Şehhitleri Cad. no:126/1 Alsancak Konak/İZMİR

Av. HİLAL SALİHA YILMAZ

Kocasinan Mah. İstasyon Cad. No:22/1 D:3 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Av. SABİRE DEMİRTAŞ VATANSEVER

Murtaza mah yukarıbey çayırı sok hacı muharrem iş hanı no:16 d:30  EREĞLİ/ZONGULDAK

Not: Şirket adına vekâletname çıkarılıyorsa kendi adınıza da  “asaleten” yazdırmayı unutmayınız.

VEKALET VEREN:

Kendi metninizi eklemek için buraya tıklayınız